ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


1    ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1    Αυτή η συμφωνία είναι αορίστου διαρκείας και ο Συνεργάτης μπορεί να τη διακόψει όποτε επιθυμεί, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει το AKTIVE FITNESS GY 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία που επιθυμεί να διακοπεί η συνεργασία αυτή.

1.2    Ο Συνεργάτης συμφωνεί οτι θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο AKTIVE FITNESS GY για πώληση σε εγγεγραμένους χρήστες.
1.3    Το AKTIVE FITNESS GY συμφωνεί οτι θα καταβάλλει στο συνεργάτη το ποσό που αναλογεί για την χρήση των υπηρεσιών/προιόντων από τους εγγεγραμμένους χρήστες. Το ποσό θα υπολογίζεται ανάλογα με την χρήση των υπηρεσιών και την συμφωνημένη τιμή για κάθε υπηρεσία. Η πληρωμή του ποσού θα γίνεται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα μέσω τραπεζικού λογαριασμού. 

1.4    Ο Συνεργάτης έχει την υποχρέωση όπως παρέχει στο AKTIVE FITNESS GY τα παρακάτω στοιχεία για να μπορεί να γίνει η πιο πάνω πληρωμή.

•    Εμπορική επωνυμία, αριθμό οργανισμού και διεύθυνση.
•    Αριθμό και συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αν ο Συνεργάτης υπάγεται στο Φ.Π.Α.
•    Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για πληρωμή.

1.5    Συνεργάτης είναι υπόχρεος να ελέγχει κατα συχνά διαστήματα τις αιτήσεις για κρατήση απο τους χρήστες. Πρέπει ακόμα να επαληθεύσει την ταυτότητα του χρήστη κατά την άφιξη του στην δραστηριότητα  χρησιμοποιόντας το όνομα, τηλέφωνο και το email του.

1.6    Ο Συνεργάτης έχει την επιλογή να ακυρώσει δραστηριότητες στις οποίες έχουν γίνει κρατήσεις απο εγγεγραμμένους χρήστες του AKTIVE FITNESS GY. Στην περίπτωση αυτή, ο Συνεργάτης δεν θα πληρώνεται για τις δραστηριότητες που έχει ακυρώσει.

1.7    Ο Συνεργάτης θα πληρώνεται το συμφωνημένο ποσό ακόμα και στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος χρήστης ακυρώσει την δραστηριότητα με ‘επιπλέον χρέωση’. Για δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται σε συνδρομές, ο Συνεργάτης δεν θα πληρώνεται αν η δραστηριότητα ακυρωθεί εώς και 24 ώρες πριν την έναρξη της δραστηριότητας.

1.8    Ο Συνεργάτης παρέχει  το δικαίωμα στο AKTIVE FITNESS GY να χρησιμοποιεί την πνευματική ιδιοκτησία του συνεργάτη όπως εμπορικό σήμα, για σκοπούς διαφήμισης συμπεριλαμβανομένου και όχι μόνο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, google Adwords και email campaigns. Το δικαίωμα ισχύει μόνο για την διάρκεια της συμφωνίας.

1.9    Ο συνεργάτης είναι υπέυθυνος να έχει τα κατάλληλα έγγραφα που απαιτούνται απο τον νόμο για νόμιμη λειτουργία της υπηρεσίας του.

1.10    Επισημαίνεται ότι το AKTIVE FITNESS GY δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του χρήστη είναι ο συνεργάτης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το AKTIVE FITNESS GY δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα και για τυχόν ατυχήματα στον χόρο του συνεργάτη.

1.11    Το AKTIVE FITNESS GY συμμετέχει στην πώληση της υπηρεσίας από τον συνεργάτη στον χρήστη αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.

2    Το AKTIVE FITNESS GY ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι του συνεργάτη πέρα απο την πληρωμή των υπηρεσιών που προσφέρει στον χρήστη και δέν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο συνεργάτης τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης κατα την διάρκεια του συμβολαίου.

2.1    Το AKTIVE FITNESS GY δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι πληροφορίες και/ ή προδιαγραφές και/ ή λεπτομέρειες που αναφέρονται στην σελίδα του συνεργάτη είναι αναληθής.

2.2    Το κόστος για κάθε υπηρεσία θα συμφωνηθεί μεταξύ του Συνεργάτη και του AKTIVE FITNESS GY. Ο Συνεργάτης έχει το δικαίωμα να προτείνει αλλαγές στις συμφωνημένες τιμές των υπηρεσιών που προσφέρει ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια της συμφωνίας. Η αποδοχή των νέων τιμών γίνεται με την έγκριση του AKTIVE FITNESS GY.

Σε περίπτωση αλλαγής των πιο πάνω στοιχείων, ο Συνεργάτης οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα το AKTIVE FITNESS GY.

3    ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3.1    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Το AKTIVE FITNESS GY εφαρμόζει κατάλληλες πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων του συνεργάτη. 

3.2    ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Ο Συνεργάτης είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τις κατάλληλες πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμένων χρήστων και σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται να πουλήσει, ενοικιάσει ή μεταφέρει τα προσωπικά τους στοιχεία σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει για συμφερόν του Συνεργάτη. Τα προσωπικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αναγνώριση του χρήστη όταν παρευρεθεί στην υπηρεσία.

4    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το AKTIVE FITNESS GY έχει το δικαίωμα αλλαγής των όρων της συμφωνίας, μέσω email ή με γραπτή επιστολή,  μετά απο ειδοποίηση εώς και 60 ημερών προς το Συνεργάτη. Σε περίπτωση αλλαγής των όρων, ο Συνεργάτης θεωρείται οτι έχει αποδεκτεί τις αλλαγές εκτός κι αν ειδοποιήσει το AKTIVE FITNESS GY εντός της προθεσμίας των 60 ημερών.

5    ΛΗΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να τερματίσουν την συμφωνία αφ΄ότου δώσουν (γραπτή) προειδοποίηση στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία που επιθυμεί να λήξει η συμφωνία.
Ο Συνεργάτης είναι υπόχρεος να τηρήσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες του που έχουν ήδη πληρωθεί.
Το AKTIVE FITNESS GY έχει την εξουσιοδότηση να λήξει την συμφωνία άμεσα εαν:

1.    Δεν τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας.
2.    Ο Συνεργάτης δημοσιεύσει τους όρους αυτής της συμφωνίας και συγκεκριμένα το συμφωνημένο κόστος για κάθε υπηρεσία που προσφέρει.
3.    Δεν τηρήσει τους όρους διαφύλαξης προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων χρήστων.